DEFINITION // DEFINITION

EN //

CIRCULAR ECONOMY

Technical cycle

 • Design for disassembly

 • Working take back systems

 • Material quality

 • Materials recycled in a continuous loop

 • Materials enters same sort of product or new ones all together

 • No harmful chemicals

 • Manufactured under fair circumstances

 • Catalog containing product data – traceability

Biodegradable cycle

 • Materials and products are biodegradable

 • No harmful chemicals

 • Nutrients for nature

 • Manufactured under fair circumstances

 • Catalog containing product data – traceability

DA //

CIRKULÆR ØKONOMI

Teknisk cyklus

 • Designet til adskillelse

 • Driftklar retursystem

 • Materialekvalitet

 • Materialer genbrugt i et kontinuerligt loop

 • Materialer indgår i samme type produkt eller helt nye

 • Ingen skadelige kemikalier

 • Fremstillet under fair forhold

 • Datablad på produktindhold - sporbarhed 

Bionedbrydelig cyklus

 • Materialer og produkter er biologisk nedbrydelige

 • Ingen skadelige kemikalier

 • Næringsstoffer for naturen

 • Fremstillet under fair forhold

 • Datablad på produktindhold - sporbarhed

EN //

SUSTAINABILITY

 • ​Environmental, social and economic equality

DA //

BÆREDYGTIGHED

 • ​Miljø, social og økonomisk ligevægt

EN //

NEW BUILD

 • An independent structure; not attached to any other buildings

 • A fill-in structure; filling out a void between two existing structures

 • An add-on structure; adding an additional structure to an existing building

 • Insertion; placing a new structure within the parameters of an existing building

DA //

NYBYGGERI

 • En selvstændig konstruktion, som ikke hænger sammen med andre bygninger

 • Udfyldning, som udfylder et mellemrum mellem to eksisterende byggerier

 • Tilbygning til eksisterende byggeri

 • Indsætning, hvor en ny konstruktion opføres indenfor rammerne af en eksisterende bygning

EN //

TRANSFORMATION

 • Transformation revitalize redundant or vacant buildings and sites

 • Transformation can be a combination of restoration, renovation and new building.

 • It is important to revise the right approach and potential issues

 • Transformation always entails a change of function

 

DA //

TRANSFOMATION

 • Transformation revitaliserer funktionstømte bygninger og matrikler

 • Transformation kan være en kombination af restaurering, renovering og nybyggeri

 • Det er vigtigt at undersøge den rette tilgang og problematikker

 • Transformation betyder altid et funktionsskifte

EN //

RESTORATION

 • Restoration equals preservation.

 • Existing function is retained

 • Changes to the building and interior may be difficult to introduce.

 • Damaged elements may be replaced by same material and appearance

 

DA //

RESTAURERING

 • Restaurering betyder bevaring

 • Eksisterende funktion bibeholdes

 • Bygnings- og interiørforandringer kan være vanskelige at introducere

 • Beskadiget elementer må udskiftes af samme materiale og udseende

EN //

RENOVATION

 • Renovation equals fixing, replacing and/or modernizing

 • Existing function is retained

 

DA //

RENOVERING

 • Renovering er lig med reparationer, udskiftning og/eller modernisering

 • Bygningens funktion forbliver den samme

EN //

DESIGN

 • Multifunctional

 • Designed for disassembly

 • Kubistic utilization of space

DA //

DESIGN

 • Multifunktionel

 • Designet til adskillelse

 • Kubistisk udnyttelse af rum